SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 700157-B-6
700157-B-6
Wijsgerige antropologie
Cursus informatie
Cursus700157-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
B Filosofie
PM Ethiek van Bedrijf en Organisatie
PM Philosophy of Contemporary Challenges
PM Philosophy of Humanity and Culture
Docenten
Docent
prof. dr. M.S. Prange
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Aanvangsblok
SM 2
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 15-01-2020 t/m 21-08-2020
Cursusdoelen
In deze cursus maak je kennis met:
- de basisbegrippen van de geschiedenis van de wijsgerige antropologie;
- de basisvragen van de wijsgerige antropologie;
- de ontwikkeling van de geschiedenis van de wijsgerige antropologie van voorgeschiedenis, 20ste eeuw tot en met de laatste, actuele discussies in dit vakgebied;
- de plaats van de wijsgerige antropologie als filosofische discipline binnen de filosofie en haar relatie en verwantschap met en belang voor andere vakgebieden en stromingen, zoals de metafysica, epistemologie, sociale en politieke filosofie en de cultuurfilosofie, en de hermeneutiek.
Daarnaast leer je je historische kennis in te zetten voor de kritische analyse van de actuele vraag naar het wezen van de hedendaagse mens(heid), in woord en geschrift. Tijdens dit college word je ook getraind in je lees-, presentatie- en schrijfvaardigheden.

Bijzonderheden
COLLEGES:
1x 2 uur hoor-/ werkcollege per week. De student wordt geacht voor elk college de te behandelen tekst aandachtig te bestuderen in samenhang met de besproken thema’s van de voorgaande colleges. De student moet daarom de reader in print en de tekst met haar/zijn aantekeningen meenemen naar de colleges. De student wordt geacht vragen over de tekst voor te bereiden en te kunnen aangeven wat zij of hij al dan niet snapt aan de tekst.

COLLEGEPROGRAMMA (onder voorbehoud):
 
BLOK A: WAT IS WIJSGERIGE ANTROPOLOGIE?
- Wat is ‘wijsgerige antropologie’?
1. Ricoeur
2. Ricoeur
 
BLOK B: VOORGESCHIEDENIS
- Wat is de mens?
 • Protagoras, Plato, Aristoteles, Seneca (Antieke Wijsbegeerte)
 • Pascal, Spinoza, Descartes (Vroegmoderne wijsbegeerte)
 • LaMettrie, Kant (Verlichting; 18e eeuw)
 • chiller (‘de spelende mens’; kunst; Romantiek)
 • Nietzsche, Freud

 •  
BLOK C: WIJSGERIGE ANTROPOLOGIE IN DE 20STE EEUW
- Wat is de mens en zijn betrekking tot de wereld?
 • De ‘vaders’ van de wijsgerige antropologie: Scheler en Plessner
 • Wijsgerige antropologie en hermeneutiek: Heidegger, Gadamer, Ricoeur
BLOK D: DE VRAAG NAAR DE MENS IN DE HEDENDAAGSE WIJSBEGEERTE
- Wie zijn wij vandaag in het posthumanistische en antropocene tijdperk?
 • Het einde van de mens: Foucault
 • Posthumanisme: Braidotti
 • De vraag naar de mens in het ‘Antropoceen’: Colebrook
Inhoud
We leven in een tijd van ‘post-humanisme’ en het ‘Antropoceen’, met andere woorden, een tijd waarin de mens zijn menselijkheid en toekomst als soort opnieuw radicaal ter discussie stelt. Tijd dus voor een nieuwe wijsgerige antropologie en een herbezinning op haar geschiedenis. Wat is er nog over van aloude noties als ‘de mens is het rationele dier’ of ‘de mens is Dasein’? Welke betekenis kunnen deze, en andere omschrijvingen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte, nog hebben voor het denken over de mens vandaag?
In dit inleidende college in de Wijsgerige Antropologie bespreken we het wezen van de mens in discussie met historische denkers als Nietzsche, Heidegger, Ricoeur, Foucault; de ‘gezichten van de filosofische antropologie’ Scheler en Plessner; en met hedendaagse, post-humanistische en ‘antropocene’ denkers als Braidotti en Colebrook. Wat maakt ons menselijk? Wie zijn wij als mens vandaag en welke kant gaat de filosofische studie van de mens uit?
Werkvorm
1x 2 uur hoor-/werkcollege per week
Tentamenvorm
1. Mondelinge presentatie (25%)
2. Midterm (25%)
3. Eindtentamen (schriftelijk of paper) (50%)
Extra eis: om deel te mogen nemen aan het Eindtentamen moeten de eerste twee onderdelen met tenminste een 6 worden afgesloten.
Contactpersoon
prof. dr. M.S. Prange
Roosterinformatie
Philosophical Anthropology
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Overig_1

SluitenHelpPrint
Switch to English