SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 500829-M-6
500829-M-6
Diagnostiek medische psychologie
Cursus informatie
Cursus500829-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Medical and Clinical Psychology; Medical and Clinical Psychology;
Is onderdeel van
M Medische Psychologie
Docenten
Docent
S. Diesbergen
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.M.W.J. van Oorsouw, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
SM 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
Deze cursus is gericht op diagnostische onderzoek van psychologen die werkzaam zijn in een medische setting. Aan het einde van de cursus kan de student [op basis van niet-complexe casuïstiek in de medische setting]:
  1. Het doel en de werkwijze van de verschillende fases in het diagnostische proces (aanmelding t/m advisering), de diagnostische cyclus als geheel én de impasse die kan ontstaan tussen ‘het theoretische model van De Bruyn’ en ‘de realiteit in de klinische praktijk’ in eigen woorden uitleggen.
  2. Een klacht- en probleemanalyse maken naar aanleiding van één of twee intakegesprekken en eventuele aanvullende uitkomsten van observaties en screeningsinstrumenten.
  3. Toetsbare hypotheses formuleren die onderbouwd zijn op basis van actuele wetenschappelijke inzichten en rekening houden met veelvoorkomende co-morbiditeiten binnen de medisch-psychologische setting.
  4. Passende onderzoeksmiddelen/instrumenten en toetsingscriteria selecteren en zijn/haar keuze beargumenteren op basis van actuele wetenschappelijke inzichten.
  5. Toetsresultaten per hypothese interpreteren. 
  6. Toetsresultaten en alle beschikbare gegevens (inclusief het bestaande ziektebeeld) met elkaar in verband brengen en interpreteren wat dit betekent voor de patiënt.
  7. Formuleren van een onderbouwd advies voor behandeling
  8. Op gestructureerde en consistente wijze verslag doen van het diagnostische onderzoeksproces, conform de richtlijnen van het NIP
 
Bijzonderheden
Dit vak bestaat uit negen hoorcolleges en zes practicum bijeenkomsten. In de hoorcolleges wordt met name aandacht besteed aan informatie-overdracht rondom de psychodiagnostische cyclus en de meest voorkomende onderzoeksvormen van de psychodiagnosticus in een medische setting. Er wordt ingegaan op het voeren van intakegesprekken; het afnemen van vragenlijsten, projectieve onderzoeksinstrumenten, en observaties; en het uitvoeren van persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek. Studenten bestuderen de stof voorafgaand aan het hoorcollege en zijn in staat hierover enkele vragen te beantwoorden tijdens het hoorcollege. De ervaring leert dat deze voorbereiding bijdraagt aan de kwaliteit en het niveau van het hoorcollege en het daaropvolgende werkcollege. In de practicum bijeenkomsten ligt de nadruk op het zelf oefenen met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de medisch psycholoog.
Ter afronding van de cursus vindt een schriftelijk tentamen plaats (ondermeer aan de hand van een video van een intakegesprek). Verder dienen studenten een diagnostisch verslag te schrijven. In dit verslag wordt een diagnostisch onderzoeksproces beschreven (conform de eisen die het NIP stelt aan de diagnostische verslaglegging om de Basisaantekening Psychodiagnostiek te kunnen toekennen) vanaf anamnese/intakegesprek tot en met het uitgebrachte advies. Het verslag wordt geschreven in tweetallen en is gebaseerd op een bestaande (niet-complexe) casus die door de studenten zelf is uitgezocht. De nadruk ligt op het schrijven van het verslag volgens de richtlijnen van het NIP (zie Blackboard voor een uitgebreide toelichting) inclusief het formuleren van hypothese/vraagstelling en onderbouwen van de gebruikte instrumenten (gerelateerd aan hypothese/vraagstelling). Tijdens een speciaal werkcollege zal uitgebreid aandacht worden besteed aan schrijven van het diagnostische verslag. Bovendien zijn er verschillende ingelaste momenten waarop studenten voor aanvullende feedback bij de docent terecht kunnen. Het maken van het verslag is een voorbereiding op het schrijven van de verslagen voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, zoals dat in het tweede studiejaar moet plaatsvinden.
 
Vereiste voorkennis
Uitsluitend voor studenten die officieel zijn toegelaten tot de master Medische Psychologie
Inhoud
De fasen van het diagnostisch proces die aan bod komen zijn: anamnese/intake, probleemanalyse, formuleren en toetsen van hypothesen, integreren van onderzoeksbevindingen en het desgewenst doen van aanbevelingen voor behandeling. De volgende onderzoeksvormen staan centraal: gestructureerd interview, observatie, dagboek, persoonlijkheidsonderzoek, testdiagnostiek/neuropsychologisch onderzoek, IQ testen en projectieve technieken. Er wordt geoefend in de hantering van deze instrumenten en de interpretatie van de scores op de afzonderlijke instrumenten. Ook wordt aandacht geschonken aan de integratie van bevindingen van de verschillende instrumenten die bij een diagnostisch onderzoek worden ingezet. Tevens worden kennis en inzicht verworven in nuancerende gespreksvaardigheden, het leren herkennen van symptomen van psychopathologie en het stellen van DSM-diagnoses.
 
Casuïstiek is toegepast op veel voorkomende co-morbiditeiten en differentiaaldiagnostiek in het algemeen en binnen de medische setting in het bijzonder. Psychologen in ziekenhuizen hebben te maken met chronisch zieke mensen die een verhoogde kans op psychische problemen hebben. De psychische problemen kunnen gezamenlijk optreden met de chronische ziekte, maar kunnen ook optreden zonder oorzakelijk verband.
Werkvorm
9 hoorcolleges en 6 practicum bijeenkomsten
 
Tentamenvorm
1. Schriftelijk tentamen
2. Diagnostisch verslag (TPV) 
Aanwezigheid en actieve deelname bij practicum bijeenkomsten is voorwaarde voor beoordeling
Roosterinformatie
500829-M-6|Diagnostiek medische psychologie
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Exam / ExamOTH_01SM 1120-12-2018
Exam / ExamOTH_01SM 1204-04-2019
Verplicht materiaal
Literatuur
Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg richt zich op diagnostiek bij volwassenen en ouderen. We werken met de geheel herziene vierde druk. Komt uit in juli/augustus 2018.
Titel:Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg
Auteur:Onder redactie van Frans Luteijn en Dick Barelds
Uitgever:BoomuitgeversAmsterdam
Druk:4
Literatuur
-
ISBN:978-94-6292-168-9
Titel:De Diagnostische Cyclus in de praktijk. Casuïstiek, achtergronden, beschouwingen en context
Auteur:De Bruyn, E.E.J. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2015)
Uitgever:Acco
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Aanbevolen voor geïnteresseerden in extra oefening/toelichting/demonstratie
ISBN:9789047300656
Titel:Vaardigheden in Psychodiagnostiek
Auteur:Van der Molen, H.T., Schmidt, H.G., De Jong, M, Osseweijer, E.M. & Oostrom J.K. (red.) (2002)
Uitgever:Boom Lemma
Literatuur
Veelgebruikt basisboek
ISBN:9789058982537
Titel:Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten
Auteur:Tak, J.A., Bosch, J.D., Begeer, S., & Albrecht, G. (2014)
Uitgever:Tijdstroom
Literatuur
-
ISBN:9789089532220
Titel:DSM-5, Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen
Auteur:APA (2014)
Uitgever:Boom Uitgevers Amsterdam
Toetsen
Exam

BAPD

SluitenHelpPrint
Switch to English