CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 826163-B-6
826163-B-6
Interpretation of Cultural Expressions
Course info
Course module826163-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionEnglish
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Culture Studies; Culture Studies;
Is part of
B Communication and Information Sciences
B Culture Studies
PM Art, Media and Society
PM Children's and Young Adult Literature
PM Academic Teacher in Dutch Language and Literature
Minor Culture Studies
Minor Interculturele Communicatie
Minor Online Culture: Art in the Public Sphere
Minor Online Culture: Culture and Literature
Contact persondr. P.A. Bax
Lecturer(s)
Coordinator course
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M.J.M. Hoondert
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S. Van den Bossche
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. I.G.M. van de Ven
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 15/01/2020 up to and including 21/08/2020
Aims
Inhoud
Het college ‘Interpretatie van cultuuruitingen’ heeft als doel om studenten bekend te maken met enkele wetenschappelijke benaderingswijzen die worden ingezet bij het toekennen van betekenis aan kunstwerken. De studenten leren om verschillende cultuuruitingen wetenschappelijk te analyseren en interpreteren. Het gaat in deze cursus specifiek om de narratologie (de theorie van het vertellen), de poëzie-analyse (de theorie van het lyrische) en inzichten uit de muziekfilosofie en muziekwetenschap. De narratologie zal worden ingezet bij het lezen van prozateksten (korte verhalen), de poëzie-analyse bij het lezen van gedichten. In de laatste colleges zullen we performances van muziek analyseren met behulp van theorieën uit de muziekfilosofie en de muziekwetenschap.
 
Cursusdoelen
Verhaal- en poëzieanalyse:
 
 1. De student kan is in staat om verschillende taalsituaties (epiek, lyriek, dramatiek) te onderscheiden
 2. De student kan de theorievorming van Jakobson over ‘de poëtische functie’ herkennen, toelichten en gebruiken bij de analyse van een willekeurig gedicht.
 3. De student is in staat om van een willekeurig gedicht metrum, rijm, stijlfiguren en beeldspraak te herkennen, te beschrijven en te analyseren.
 4. De student is in staat om de grammaticale structuur van de zinnen in een gedicht te beschrijven, uit te leggen en te ontrafelen.
 5. De student kan het gebruik van beeldspraak in een willekeurig gedicht herkennen, benoemen en analyseren.
 6. De student kan de compositie van een dichtbundel onderzoeken, vaststellen en interpreteren.
 7. De student kan een onderbouwde en beargumenteerde interpretatie van een willekeurig gedicht formuleren.
 8. De student is in staat om een onderbouwde visie te geven op de verhouding tussen auteur, tekst en lezer in een literaire tekst.
 9. De student kan de verschillende vertelsituaties van  voor het structuralisme onderscheiden, uitleggen en gebruiken bij de analyse van een willekeurig verhaal.
 10. De student kan de verteltheorie en de theorie over focalisatie uit de narratologie onderscheiden, uitleggen en gebruiken bij de analyse van een willekeurig verhaal.
 11. De student kan de verhouding van fabel en sujet in een willekeurig verhaal onderscheiden, toelichten en becommentariëren.
 12. De student kan het tijdsverloop in een verhaal beschrijven en karakteriseren.
 13. De student kan is in staat om de ruimtes, personages en motieven in een willekeurig verhaal te onderscheiden, te karakteriseren, groeperen, vergelijken en analyseren.
 14. De student kan uit de ruimtes, personages en motieven in een willekeurig verhaal de betekenisstructuur van de tekst afleiden.
 15. De student kan een onderbouwde en beargumenteerde interpretatie van een willekeurig gedicht formuleren.
 16. De student kan een onderbouwde visie geven op theorievorming over interpretatie van literaire teksten
 17. De student kan een beargumenteerde visie geven op de (post)klassieke theorievorming over narratologie.
 
Muziek en interpretatie
 
 1. De student kan de overeenkomsten en verschillen tussen taal en muziek benoemen
 2. De student kan enkele betekenistheorieën ontleend aan het taalparadigma benoemen
 3. De student kan twee betekenistheorieën die niet ontleend zijn aan het taalparadigma benoemen:  a. intrinsieke betekenis;  b. muziek heeft betekenis zoals personen betekenis hebben
 4. De student  kent het onderscheid tussen de benadering van muziek als ‘werk’ en muziek als ‘performance’ (artikel C. Small)
 5. De student heeft kennis van de werking van muziek als klinkend fenomeen.
 
 
Vaardigheden
 
 1. De student is in staat om op een leesbare en begrijpelijke manier mondeling en schriftelijk verslag te doen van de analyse en de interpretatie van een literaire tekst en van een muzikale performance
 2. De student is in staat om een wetenschappelijk artikel adequaat en leesbaar samen te vatten
 3. De student is in staat om wetenschappelijke artikelen aan elkaar te relateren
 4. De student is in staat om conclusies te trekken uit wetenschappelijke artikelen en om uit die artikelen wetenschappelijke vragen af te leiden
 5. De volgende vaardigheden komen in deze cursus expliciet aan de orde: analytisch en kritisch denkvermogen / creatief en innovatief denken (colleges, tentamen, schrijfopdrachten), probleemoplossend vermogen (groepsopdracht), schrijfvaardigheid, teamvaardigheden / plannen en organiseren / sociale en communicatieve vaardigheden (colleges, groepsopdracht), presentatievaardigheden (groepsopdracht, maar wordt niet getoetst), digitale vaardigheden (Diggit Magazine-opdrachten, worden niet expliciet getoetst).

Bijzonderheden

Deze cursus bevat twee schrijfopdrachten die leiden tot individuele artikelen voor Diggit Magazine: een artikel over een geanalyseerde verhalende tekst en een artikel over een muzikale performance.
Content
Type of instructions
12 x 2 hours lectures
Type of exams
written exam and two assignments

Compulsory Reading
 1. Luc Herman & Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse, Uitgeverij Vantilt. Nijmegen, 2005 (derde druk), ISBN 13: 9789077503317.
 2. Erica van Boven & Gillis Dorleijn, Literair mechaniek. Inleiding tot deanalyse van verhalen en gedichten, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2003 (Tweede druk), ISBN 90 6283 383 7.
 3. syllabus met enkele artikelen t.b.v. de colleges over popmuziek
Timetable information
Interpretation of Cultural Expressions
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Written (40%)

Final Result

2 Papers (60%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal