CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 825040-B-6
825040-B-6
Cultural history 3: The Loss of Heaven. Europe in the Twentieth Century
Course info
Course module825040-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Culture Studies; Culture Studies;
Is part of
B Communication and Information Sciences
B Culture Studies
PM Academic Teacher in Dutch Language and Literature
PM Ritual in Society
Convenant TSH
Minor Online Culture: Culture and Literature
Lecturer(s)
Lecturer
dr. L.H.M. Hanssen
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. A.C.J. de Ruiter
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 15/01/2020 up to and including 21/08/2020
Aims
Kennis

1. De student kan de belangrijkste periodes en stromingen die traditioneel worden onderscheiden binnen de Europese kunst- en literatuurgeschiedenis na 1916 (zoals geformuleerd in de voor het mondeling tentamen bestudeerde handboeken) benoemen, karakteriseren, onderscheiden, en verklaren.
2. De student is in staat om deze periodes en stromingen te verduidelijken en te illustreren aan de hand van de bestudeerde canonieke kunstwerken of literaire teksten uit deze periode.
3. De student kan de belangrijkste politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in de cultuurgeschiedenis van Europa na 1916, alsmede de overeenkomsten en verschillen tussen diverse nationale culturen in deze periode (zoals geformuleerd in de voor het mondeling tentamen bestudeerde handboeken) benoemen, karakteriseren, onderscheiden, en verklaren.
4. De student is in staat om deze kennis te illustreren aan de hand van de bestudeerde canonieke kunstwerken of literaire teksten uit deze periode.

Vaardigheden

5. De student is in staat om de bestudeerde canonieke kunstwerken of literaire teksten te groeperen, te rangschikken en te vergelijken aan de hand van de in de handboeken en de colleges aangereikte literair- en cultuurhistorische concepten.
6. De student kan een onderbouwde visie geven op de wetenschappelijke benadering van de cultuurgeschiedenis.
7. De student kan een onderbouwde mening geven over de problematiek van het categoriseren, periodiseren en benoemen van cultuurhistorische stromingen en periodes
8. De student kan een beargumenteerd oordeel vellen over belangrijke theoretische problemen van (cultuur)geschiedschrijving.
9. De student kan de opgedane kennis op een wetenschappelijk verantwoorde manier mondeling verwoorden. Dat blijkt uit het feit dat de antwoorden die hij geeft op het mondeling tentamen duidelijk zijn, dat hij logische zinnen en formuleringen hanteert, dat hij nauwkeurig en specifiek formuleert. Dat blijkt daarnaast uit het feit dat de student zijn antwoorden met feiten en argumenten weet te onderbouwen.
10. De student kan op een wetenschappelijke manier zinvolle conclusies trekken over de bestudeerde stof.

Persoonsvorming

De volgende brede vaardigheden komen in deze cursus expliciet aan de orde:
- analytisch en kritisch denkvermogen
- creatief en innovatief denken (colleges, mondeling tentamen)
- plannen en organiseren / beslisvaardigheden (individueel werk voor leeslijst)
- probleemoplossend vermogen
- schrijfvaardigheid


Bijzonderheden

Een van de opdrachten waarmee de cursus wordt afgesloten in een schrijfopdracht voor Diggit Magazine.


 
Content
Deze cursus is de derde en laatste van een (opeenvolgende) reeks van colleges waarin de cultuurgeschiedenis van Europa centraal staat. In deze collegereeks richten we ons op het Europa van de twintigste eeuw. Centraal staat de notie van wat genoemd is de 'verdwijnende hemel': de teloorgang van algemeen aanvaarde metafysische waarden en de werking van terreur en geweld. De cursus begint met de economische crisis van de late jaren twintig en de opkomst van het nationaalsocialisme. De Tweede Wereldoorlog die hieruit resulteerde, heeft een stempel gedrukt op belangrijke ontwikkelingen in de tweede helft van de eeuw: de koude oorlog, de culturele revolutie van de jaren zestig, het postmodernisme en het debat over de multiculturele samenleving.

Naast het volgen en voorbereiden van de cursus doorloopt de student een individueel traject. Aan het begin van de cursus kiest de student een van de volgende deelgebieden: (1.) geschiedenis van de Europese literatuur van de 20e eeuw, (2.) geschiedenis van de Nederlandse literatuur van de 20e eeuw, (3) kunstgeschiedenis van de 20e eeuw. Bij ieder deelgebied hoort een lijst met te lezen literatuur of te bestuderen kunstwerken. Bij ieder deelgebied hoort een lijst met te lezen literatuur of te bestuderen kunstwerken. Die lijst bestaat uit een gedeelte secundaire literatuur (handboeken over dit specifieke domein) en een gedeelte primaire literatuur (boekenlijst of ‘kijklijst’). 
 
Toetsing
 
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (50%) waarin drie onderdelen van de cursus getoetst worden:
- de informatie uit alle hoorcolleges (cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en literatuur)
- de in het individuele traject bestuurde handboeken
- de in het individuele traject gelezen / bekeken literaire teksten of kunstwerken
En een schrijfopdracht voor Diggit Magazine (50%). 
-  Iedere student kiest of krijgt toegewezen één kunstwerk of literair werk uit de zelfstandig te bestuderen lijst, stelt een informatiedossier samen over
kunstwerk of literaire tekst en schrijft vervolgens een essay op basis van dat informatiedossier. Nadere informatie is te vinden op Canvas.


Verplichte literatuur
  1. Blomm, Philip, duizelingwekkende jaren, Amsterdam De Bezige Bij, 2009.
  2. Daarnaast bestudeert iedere student een individuele leeslijst (zie blackboard).
 
Contact person
dr. A.C.J. de Ruiter
Timetable information
Cultural history 3: The Loss of Heaven. Europe in the Twentieth Century
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Written (50%)

Final Result

Paper (50%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal